Birim Kalite Yönetim Ekibi

Birim Kalite Yönetim Ekibi

DEÜ Stratejik Planlar web sayfası: http://strateji.deu.edu.tr/stratejik-planlar/

DEÜ Kalite Komisyonu web sayfası: http://kalite.deu.edu.tr/

Üniversite Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları

( 1 ) Üniversitenin Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak; kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek; çalışmalarını Senato onayına sunmak,

(2) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak; onaylanan raporu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamak,

(3) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,

(4) Üniversitede kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında katılımcılığa, kaynakları etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye dayalı kalite kültürünün geliştirilmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak,

Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Dr. Öğr.Üyesi Özgür YALÇINKAYA Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı ozgur.yalcinkaya@deu.edu.tr
Selma HARİRİ Fen Bilimleri Enstitüsü Sekreter Vekili selma.hariri@deu.edu.tr 
Dilek Saniye GÜLTEKİN Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Yönetim ve Akreditasyon Koordinasyon Birimi Şefi dilek.gultekin@deu.edu.tr

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast