Eğitim Kalite Komisyonu

Enstitü Eğitim Kalite Komisyonu

DEÜ Stratejik Planlar web sayfası: http://strateji.deu.edu.tr/stratejik-planlar/

DEÜ Kalite Komisyonu web sayfası: http://kalite.deu.edu.tr/

Üniversite Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları

( 1 ) Üniversitenin Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak; kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek; çalışmalarını Senato onayına sunmak,

(2) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak; onaylanan raporu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamak,

(3) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,

(4) Üniversitede kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında katılımcılığa, kaynakları etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye dayalı kalite kültürünün geliştirilmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak,

Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Doç.Dr. Serpil ÖZMIHÇI Başkan serpil.ozmihci@deu.edu.tr
Prof.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI Üye ahmet.deliormanli@deu.edu.tr
Prof.Dr. Neslihan DEMİREL Üye neslihan.ortabas@deu.edu.tr
Doç.Dr. İnci UZUN Üye inci.uzun@deu.edu.tr
Selma HARİRİ Raportör selma.hariri@deu.edu.tr 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast