Birim Kalite Komisyonu

DEÜ Stratejik Planlar web sayfası: http://strateji.deu.edu.tr/stratejik-planlar/

DEÜ Kalite Komisyonu web sayfası: http://kalite.deu.edu.tr/

Üniversite Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları ;

1- Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak; kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek; çalışmalarını Senato onayına sunmak,

2-İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak; onaylanan raporu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamak,

3-Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,

4-Üniversitede kalite kültürünün geliştirilmesi için gerekli eğitimleri ve faaliyetleri planlamak.

Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Prof.Dr. Hasan SELİM Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı hasan.selim@deu.edu.tr
Nilgün GÜLERYÜZ Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri nilgun.baygin@deu.edu.tr
Dilek Saniye GÜLTEKİN GÜL Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Yönetim ve Akreditasyon Koordinatörlüğü dilek.gultekin@deu.edu.tr

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast